Career

Position

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนงาน กระตุ้นยอดขาย และวิเคราะห์แผนการตลาดร่วมกับทีมงาน
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ ดำเนินการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • เข้าพบให้บริการข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ พยาบาล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานผู้แทนขายเครื่องมือ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานขายและการบริการ มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่
 • พัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ทีมฝ่ายผลิต
 • วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า
 • แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • สนับสนุนงานขายและผลักดันผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาโทขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • รักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สามารถทำบัญชี รายรับรายจ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย ภงด. 1, 3, 53, ภ.พ.30
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Online Application form

Powered by MakeWebEasy.com